Algemene voorwaarden

UNIFITT

Artikel 1 Begrippen
De organisatie: UNIFITT. Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden. Overeenkomst: De
overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van UNIFITT waarin de klant een schriftelijke
overeenkomst aangaat voor de trainingen bij R.C. Martes.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij UNIFITT voor het
deelnemen aan personal training, small group training, netwerken & sporten en voedingsadvies +
voedingsschema’s. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de
diensten van UNIFITT geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van
welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of
gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere
deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien UNIFITT het advies heeft gegeven om bij de
huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.

Artikel 3 Intakeprocedure
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de
activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en
ondertekend aan UNIFITT te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er
begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende u persoonsgegevens dient u
per omgaande aan UNIFITT door te geven.

Artikel 4 Tijdstip en plaats
Bij bevestiging van de inschrijving zal UNIFITT meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht
wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een
tijdstip niet door kan gaan UNIFITT bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te
plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor
UNIFITT als ook de klant. Een trainingssessie met een van onze personal trainer vindt minimaal een
keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie
een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste
trainingssessies.

Artikel 5 Aanbiedingen en offertes
Alle offertes en aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een
offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod
is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden
niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 6 honorarium
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op
grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke
uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht,
tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in
rekening worden gebracht. Tenzij anders aangegeven zijn reis- en vervoerkosten i.v.m. de opdracht
niet inbegrepen in de uurtarieven van gebruiker en worden deze aan opdrachtgever in rekening
gebracht middels een kilometervergoeding. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast
honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit
honorarium of tarief.
Gebruiker is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien gebruiker kan aantonen dat tussen
het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn
gestegen. Bovendien mag gebruiker het honorarium of tarief verhogen wanneer tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte
hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de
overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag
worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk
overeengekomen honorarium.
Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het
honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na
ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de
verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de
verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet. Gebruiker
zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar
maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan,
vermelden. Indien opdrachtgever de door gebruiker kenbaar gemaakte verhoging van het
honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen
na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te
annuleren tegen de in de kennisgeving van gebruiker genoemde datum waarop de prijs- of
tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 7 Uitvoering van de opdracht
Op UNIFITT rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de
deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door R.C.
Martes. UNIFITT voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht,
deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat
UNIFITT niet in staat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze
dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
Voor elke door UNIFITT aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting.
UNIFITT kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaten. UNIFITT is uitsluitend
aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van
onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de
opdrachten. UNIFITT is niet aansprakelijk wanneer bij UNIFITT, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze
aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. UNIFITT is niet aansprakelijk als de
deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van
mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of
geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige
sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel
zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan
afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen UNIFITT wegens
vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van
uitvoering van diensten die UNIFITT aanbiedt. UNIFITT is wel aansprakelijk wanneer UNIFITT op enigerlei
wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal
Trainer gegeven instructies door deze klant. De klant dient UNIFITT te vrijwaren voor schade die hij of zij
bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding
Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien: – Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig
nakomt. – na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede
grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is
de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. – opdrachtgever bij
het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van
de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de overeenkomst wordt
ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien
gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en
overeenkomst. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 Betalingsvoorwaarden
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze
in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de
betalingsverplichting niet op. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van
14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente
verschuldigd van 3%, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente
over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot
het moment van voldoening van het volledige bedrag.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de
vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Gebruiker heeft het recht de door
opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de
lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,
indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige
aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente
alsmede de kosten worden voldaan.
Artikel 11 Ziekmelding
Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo
spoedig mogelijk doorgeeft aan UNIFITT. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd,
anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een
eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd
en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 12 Overmacht, vakanties en algemene erkende
feestdagen
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen. UNIFITT is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst
indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst
wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden
ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de
personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de
deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt
het een dag of een week voorruit geschoven.

Artikel 13 Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de
personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe
alvorens de overeenkomst met UNIFITT aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de
overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of
veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan UNIFITT.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid
UNIFITT is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie
van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en
uitsluitend voor administratieve doeleinden van UNIFITT gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit
voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Beide partijen zijn verplicht tot
geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of
uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding
of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond
van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15 Intellectueel eigendom
Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de
rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken
en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door UNIFITT voor de uitvoering van de
opdracht, zijn en blijven eigendom van UNIFITT. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking
hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van UNIFITT. Alle door de opdrachtgever
verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten etc., ten
behoeve van UNIFITT zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door UNIFITT ten behoeve van eigen gebruik
in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door UNIFITT zonder
voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op
straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Artikel 16. Geschillen
De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen
nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17. Toepasselijk recht.
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.